კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა

აღნიშნული კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა ვრცელდება „ ვებ-გვერდთან (www.cosmo.com.ge) დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის საკითხებზე. ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის უმთავრესი მიზანია დაიცვას თქვენი პირადი ინფორმაცია. აქ მოყვანილი პირობების მიღებით თქვენ აშკარა თანხმობას გვაძლევთ, გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის წესების მიხედვით. ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები აღნიშნულ წესებში ან მის ნებისმიერ ნაწილში მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი კვლავ გამოიყენებს ვებ-გვერდს, აღნიშნული მოქმედება ჩაითვლება ცვლილებებსა და დამატებებზე თანხმობად.

 • ინფორმაციის შეგროვების პოლიტიკაროდესაც თქვენ რეგისტრიდებით საიტზე (www.cosmo.com.ge) . და თქვენ მოიხმართ საიტს სისტემა აგროვებს თქვენს პირად ინფორმაციას. რეგისტრაციის გარეშე არ ხდება პირადი ინფორმაციის შეგროვება.
 • პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის მონაცემები კონკრეტული მომხარებლის იდენტიფიცირებისთვის. როდესაც მომხმარებელი ახორციელებს გარკვეულ აქტივობას ვებ-გვერდზე, მაგალითად (რეგისტრირდება, უკვეთავს პროდუქტს და ა.შ.) შეიძლება ვებ-გვერდის ადმნისიტრაციის მიერ მოთხოვნილ იქნეს პირადი ინფორმაცია. აკრძალულია აღნიშნული ინფორმაციის გაზიარება გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია რათა, მოვახდინოთ თქვენი უზრუნველყოფა პროდუქტებითა და მომსახურებით, განვავითაროთ ვებ-გვერდი, გავაუმჯობესოთ საქმიანობა, დავხვეწოთ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზებები; აღვმოფხვრათ ხარვეზები, ეფექტურად გადავწყვიტოთ დავა, დაგიკავშირდეთ თქვენ,აღვასრულოთ ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულება, დავიცვათ კანონმდებლობა.
 • არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაინფორმაცია რომლის საშუალებითაც არ ხდება მომხმარებლის იდენტიფიცირება არის არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, შესაბამისად ვებ-გვერდის ადმნისტრაციას უფელბა აქვს გააზიაროს ასეთი ინფორმაცია სხვა პირებთან და კომპანიებთან შეხედულებისამებრ.
 • პირადი ინფორმაციის კონტროლი

  თქვენ ვალდებული ხართ პირადი საიდნეტიფიკაციო მონაცმემების ცვლილებების შემთხვევაში, დროულად შეცვალოთ ეს ინფრომაცია ვებ-გვერდზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს იმ ზიანზე რომელიც თქვენ მოგადგებათ.
 • ინფორმაციის უსაფრთხოებათქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის და დაშიფრული პაროლის მეშვეობით. თქვენივე უსაფრთხოების მიზნით უნდა გაუფრთხილდეთ და არ გაავრცელოთ პაროლი.
 • COOKIESჩვენი სისტემა იყენებს “cookies” რაც, არის დაშიფრული კოდი, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ბრაუზერის ხელახალი გახსნისას დარჩეს საიტზე ავტორიზებული.
  • ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს ჩვენი მომხმარებლების დაცვისა და თაღლითური ქმედებების პრევენციის მიზნით.
 • სხვა ვებ-გვერდების ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკააღნიშნული წესები ვრცელდება მხოლოდ “კოსმო”-ს ვებ გვერდზე. როდესაც გადადიხართ სხვა ვებ გვერდზე “კოსმო”-ს ვებ გვერდზე განთავსებული ბმულის საშუალებით, უნდა ისარგებლოთ შესამბამისი ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის წესებით.